cacttus logo

Ne kemi një histori të dëshmuar në zhvillimin e zgjidhjeve të cilat e përmirësojnë efikasitetin e TI-së dhe operacioneve biznesore. Ekspertët tonë teknik do ti analizojnë sistemet me qëllim të implementimit të përmirësimeve infrastrukturore.

Ne perdorim disa na metodologjitë më të mira të dëshmuara për menaxhimin e ciklit jetësor të infrastrukturës siç janë ITIL, PMI, MOF, etc.

Përfitimet:

  • Vizibiliteti – pamja e plotë e infrastrukturës
  • Zvogëlimi i kostove
  • Zvogëlimi i rreziqeve
  • Shpejtimi i rritjes

 

Cikli jetësor e një infrastrukture tipike përfshin hardver, softver dhe rrjeta. Pjesët e punës tonë përfshijnë:

  • Vlerësimin
  • Zgjedhjen dhe blerjen
  • Shpërndarja
  • Integrimi me zgjidhjet ekzistuese
  • Mbrojtja
  • Monitorimi / menaxhimi dhe optimizimi