cacttus logo

SMServer është makinë e pranimit dhe dërgimit të SMS-ëve. I rregulluar  dhe i pajisur me të gjitha licencat e duhura, ky produkt i bazuar ne shërbim (service based), pranon SMS, mundëson manipulim dhe validim të SMS-ëve, si dhe dergim të SMS-ëve në masë të madhe.

Shtesë softuerike për çdo aplikacion të klientëve, e cila mund të dërgojë/pranojë SMS për qëllime të ndryshme:

  • Marketing
  • Shërbim ndaj Klientëve
  • Përkujtime

Makina “E Menqur” për SMS

  • Definon veprimin që duhet të ndërmerret bazuar në përmbajtjën e SMS-it ose dërguesit

 

sms